Podmienky a pravidlá

Povinnosťou je dodržiavať všetky pravidlá. Nevedomosť neospravedlňuje. Krátky súhrn na 10 bodov:

 1. Hráč môže mať výhradne jeden účet.
 2. Prihlasovanie na iný účet je prísne zakázané. Za takýto počin je odoberaná sila alebo udelený zákaz prístupu.
 3. Hráč má povinnosť správať sa slušne, zdržať sa vulgarizmov a urážok iných hráčov, nespamovať, ostatným tykať.
 4. Nepoškodzovať hru, nepoužívať skripty a roboty na hranie.
 5. Administrátor má plné právo udeliť hráčovi BAN, zmazať účet alebo ho akokoľvek upraviť.
 6. Zlaté tehličky platia len do skončenia kola, po ňom sa účet resetuje.
 7. Každý pondelok a každý mesiac sa hra aktualizuje a hráč má povinnosť zistiť, či sa nezmenili pravidlá.
 8. Môžu tu byť vulgarizmy, expresívne a hrubé slová. Ak to hráčovi prekáža, nech nepokračuje v hraní.
 9. Koniec herného kola je 20. 4. 2020 o 20:20:20.
 10. Keby niečo, tak admin@gangzone.sk.

Nižšie je kompletné znenie pravidiel s konkrétnymi upresneniami. Tieto pravidlá sa môžu meniť spolu s aktualizáciou hry. Používaním herného účtu sa vyjadruje súhlas a akceptácia zmien.

V hre sa môžu objaviť chyby. Je zakázané využívanie takýchto chýb. V prípade, že narazíte na chybu alebo neštandardné správanie hry, je nevyhnutné to nahlásiť vedeniu. Ak tak neurobíte môže vám byť udelená náležitá penalizácia.

§1 Účet:

 • §1.1. Každý hráč smie používať iba jeden účet.
 • §1.2. Za majiteľa účtu sa považuje hráč, ktorý vlastní e-mailovú adresu, cez ktorú bol účet registrovaný. Administrátor si vyhradzuje právo opätovne zaslať na adresu zadanú pri registrácii aktivačný e-mail pre overenie totožnosti hráča.
 • §1.3. Prihlasovanie sa na viac ako jeden účet je prísne zakázané. Pod týmto pojmom je myslené prihlasovanie sa viacerých účtov rôznych majiteľov (rôznych e-mailových adries) z jedného počítača alebo z jednej domácnosti s rovnakým pripojením na internet (s rovnakou IP adresou). Každé takéto prihlásenie bude trestané upozornením a následným odobratím sily do maximálne 1%. V prípade opakovania zákazom prístupu podľa pravidla §6.4.
 • §1.4. Výnimkou z pravidla §1.3 je prípad, ak v jednej domácnosti hrá viac hráčov. Hráč má právo požiadať o túto výnimku spolu s odôvodnením na maximálne 2 ďalšie účty. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť túto žiadosť alebo ju deaktivovať počas hry. V prípade tejto výnimky, je obmedzená činnosť medzi týmito účtami podľa bodu §1.8. pravidiel.
 • §1.5. Majiteľ účtu je zodpovedný za akékoľvek porušenie pravidiel, prípadne zákonov, ktoré bude spôsobené prostredníctvom jeho účtu.
 • §1.6. Účet je a zostáva majetkom prevádzkovateľa, registrovaný hráč má iba oprávnenie používať ho. Prevádzkovateľ má právo ľubovoľne upravovať atribúty akéhokoľvek hráčskeho účtu. Je zakázaný predaj účtov inému majiteľovi.
 • §1.7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať a penalizovať hráčsky účet podľa vlastného uváženia avšak zodpovedne a s dôrazom na spravodlivosť.
 • §1.8. Medzi úkony, ktoré je zakázané konať medzi účtami, ktorým bola udelená výnimka podľa pravidla §1.4 patrí:
  • prijímanie, odosielanie alebo spolupráca viacerých účtov na jednom pátraní, na každom pátraní môže spolupracovať iba jeden z účtov
  • platenie kaucie alebo pomoc pri úteku z väzenia medzi účtami navzájom
  • vraždy a útoky medzi účtami navzájom, pátranie po inom účte ako aj pomoc na pátraní
  • vypísanie odmeny za vraždu na jeden z účtov
  • registrácia alebo prihlasovanie na účet cez svoj refferall link
  • akékoľvek iné činnosti, ktoré by tieto účty navzájom ovplyvňovali

§2 Správanie hráča:

 • §2.1. Je zakázané urážanie ostatných užívateľov, rasistické či vulgárne vyjadrovanie na ich adresu. Za otvorené urážanie administrátorov/moderátorov je trestom okamžité vylúčenie z hry.
 • §2.2. Posielanie reklamných, alebo nevyžiadaných správ v hre je prísne zakázané. V prípade že narazíte na reklamnú alebo nevyžiadanú správu (spam) neváhajte nás kontaktovať. Odosielateľ bude okamžite z hry vylúčený.
 • §2.3. Vedenie si vyhradzuje právo na originalitu nicku. Akékoľvek napodobovanie týchto mien bude potrestané. Užívateľské mená, názvy rodín a iné nápisy upraviteľné hráčom nesmú obsahovať vulgarizmy, pohoršujúce slová ani napodobeniny vulgarizmov či pohoršujúcich slov.
 • §2.4. Pri komunikácii v hre si všetci hráči tykajú bez ohľadu na vek či postavenie.
 • §2.5. Je zakázané vedome rozširovať nepravdivé informácie o hre alebo podvádzať vo svoj prospech či v prospech alebo neprospech iného hráča. Takisto je zakázané akékoľvek správanie v rozpore so všeobecnou morálkou.
 • §2.6. Využívanie softvéru na čiastočnú či plnú automatizáciu hry je prísne zakázané. V prípade takéhoto konania bude užívateľ upozornený a penalizovaný. V prípade opakovania mu bude udelený trest a následné vylúčenie z hry a súťaže. Pokiaľ sa chystáte používať neštandardný softvér, odporúčame kontaktovať prevádzkovateľa, či neporušuje niektoré z pravidiel.
 • §2.7. Využívanie funkcií hry na účely na ktoré nebola určená, akékoľvek zasahovanie do funkčnosti hry alebo akékoľvek poškodzovanie hry je nielen porušením pravidiel ale aj zákona. Do tohoto bodu pravidiel sa zahŕňa aj akékoľvek špekulatívne správanie v hre, posielanie peňazí alebo sily medzi hráčmi prostredníctvom dohodnutých útokov, vrážd alebo akékoľvek iné úkony, ktoré budú využívať funkcie hry proti jej pôvodnému účelu.
 • §2.8. Je zakázané vyvolávať rozpory medzi hráčmi, vyjadrovať sa na fóre mimo zadanú tému, vyhrážať sa iným hráčom, ponižovať ich alebo akýmkoľvek iným, neherným spôsobom znepríjemňovať hru.
 • §2.9. Vytvorenie nového účtu počas trestu alebo zákazu prístupu je zakázané. Takýto čin má za následok deaktiváciu nového účtu a predĺženie trestu na starý účet.
 • §2.10. Ponúkanie materiálnych (peniaze, zlaté tehličky, vecné odmeny...) alebo nemateriálnych výhod mimo herných úkonov ako odmeny za herné úkony (vraždy, útoky, členstvo v rodine...) je zakázané, rovnako aj ich prijímanie.

§3 Platby a ceny:

 • §3.1. Zlaté tehličky, využívané v hre ako špeciálne body, ktoré je možné kúpiť za reálne peniaze, sú platné iba počas jedného kola hry. Po ukončení kola zaniká právo na akúkoľvek náhradu použitých zlatých tehličiek za dané kolo.
 • §3.2. V prípade, že máte zlaté tehličky alebo VIP účet a váš účet bude zablokovaný na základe porušenia pravidiel hry, nemáte žiadny nárok na vymáhanie zlatých tehličiek, náhrady VIP účtu alebo vylepšenia účtu zakúpené za tieto zlaté tehličky.
 • §3.3. Je zakázané, pokúšať sa o oklamanie systému na nákup zlatých tehličiek akýmkoľvek spôsobom. V prípade zistenia bude vinník potrestaný odobratím sily, peňazí, VIP účtu a všetkých vymožeností, ktoré mohol za zlaté tehličky nadobudnúť. Používanie platenej časti softvéru bez patričného oprávnenia je zároveň porušením zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
 • §3.4. Po ukončení hracieho kola môžu byť odovzdané odmeny a všetky parametre užívateľa budú vynulované ako príprava do ďalšieho kola bez náhrady.
 • §3.5. Nárok na odmenu nie je v žiadnom prípade súdne vymáhateľný a môže byť odopretý pri podozrení z podvodu alebo pochybnostiach o jeho legitímnom získaní.

§4 Licencia:

 • §4.1. Hráč registráciou získava bezplatnú licenciu na používanie častí hry GangZone, ktoré nie sú podmienené platbou pod podmienkou dodržovania týchto pravidiel.
 • §4.2. Táto licencia je platná v čase obmedzenom na maximálne jedno hracie kolo a v cene podľa frekventovanosti a rozsahu častí hry, ktoré má hráč záujem využívať.
 • §4.3. Konkrétna cena je uvedená v sekcii "Nákup tehličiek". Konkrétne použitie je uvedené v sekcii "Použiť tehličky".
 • §4.4. Tieto licencie nie sú výhradné a sú udeľované každému registrovanému hráčovi, ktorý splnil podmienky licencie.
 • §4.5. Licencia môže byť obmedzená alebo odobraná na základe pravidiel §6.4, §6.7.

§5 Aktualizácia:

 • §5.1. Hra bude podľa potreby aktualizovaná týždennou aktualizáciou v pondelok vo večerných hodinách. V tento čas môžu byť takisto aktualizované pravidlá, ktoré je hráč povinný sledovať.
 • §5.2. Hra bude aktualizovaná mesačnou aktualizáciou v prvé dni nového mesiaca. V tento čas môžu byť takisto aktualizované pravidlá, ktoré je hráč povinný sledovať.
 • §5.3. Týždenná aktualizácia slúži na opravu technických aj herných chýb spôsobujúcich obmedzenú funkčnosť alebo nesprávne fungovanie hry. Táto aktualizácia nebude meniť spôsob hry, pokiaľ tento spôsob neobsahuje problémy spomenuté v prvej vete tohoto bodu pravidiel.
 • §5.4. Mesačná aktualizácia okrem opravy chýb spomenutých v bode §5.3 môžu do hry pridávať nové funkčné prvky, odoberať ich alebo meniť spôsob hry a fungovanie jednotlivých častí hry.
 • §5.5. V prípade kritických chýb a ak to prevádzkovateľ bude pokladať za nevyhnutné, aktualizácia sa môže vykonať v ľubovoľnom čase.
 • §5.6. Herné kolo bude ukončené 20. 4. 2020 o 20:20:20. Vtedy prebehne reštartovanie účtov, ich herných parametrov a aktualizácia hry.

§6 Záverečné ustanovenia:

 • §6.1. V hre alebo v príbehu sa môžu objaviť vulgarizmy, expresívne a hrubé slová. Ak vás tieto slová urážajú, alebo ak ste nedovŕšili vek 15 rokov a tieto slová by mohli poškodiť váš morálny a duševný vývoj, prosím, opustite tieto stánky.
 • §6.2. Hra je stále vo vývoji. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostupnosť a chyby ňou spôsobené, ale v prípade že sa hra stane dočasne nedostupnou a budú niektorým hráčom spôsobené škody, budeme sa snažiť o čo najspravodlivejšiu náhradu. O všetkom budete informovaný cez našu facebook stránku.
 • §6.3. Každý hráč registráciou súhlasí so zasielaním informačných správ a e-mailov spojených s online hrou GangZone a so zasielaním komerčných správ a e-mailov v maximálnom množstve 1 za mesiac. Nastavenie zasielania niektorých informačných správ je možné po prihlásení v správcovi profilu.
 • §6.4. Vedenie si vyhradzuje právo zablokovať alebo zmazať hráčsky účet bez nároku na akékoľvek materiálne a nemateriálne náhrady, v prípade že to uznajú za vhodné všetci členovia vedenia na základe bodu §1.6 týchto pravidiel.
 • §6.5. O zmazaní účtu môže rozhodnúť iba vlastník a ten je identifikovaný e-mailovou adresou. Preto v prípade, že žiadate o zmazanie vášho herného účtu, kontaktujte administrátorov z e-mailovej adresy na ktorú bol účet registrovaný na admin@gangzone.sk. Zlaté tehličky ako aj iné náklady spojené s hrou vám vrátené nebudú.
 • §6.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu pravidiel. Dátum úpravy bude vždy uverejnený na stránke s pravidlami. Pravidlá sa budú aktualizovať vždy s aktualizáciou hry podľa §5 týchto pravidiel. V prípade zmeny v iný deň budú tieto zmeny oznámené na fóre. Používateľovou povinnosťou je sledovať tieto zmeny. Posledne aktualizované pravidlá budú vyznačené zelenou.
 • §6.7. V prípade nesúhlasu s pravidlami je možné zrušiť svoj herný účet podľa bodu §6.5. týchto pravidiel alebo diskutovať jednotlivé body na fóre prípadne e-mailom.
 • §6.8. Kontakt na vedenie hry je e-mailová adresa admin@gangzone.sk.
 • §6.9. Hráč má právo požiadať o skrátenie alebo zrušenie zákazu prístupu a to s patričným dôvodom, odoslaním e-mailu z adresy na ktorú bol účet registrovaný na adresu admin@gangzone.sk. Tejto žiadosti nie je prevádzkovateľ povinný vyhovieť.

Posledná aktualizácia: 15. 10. 2014